UBO’s en het UBO-register

Business people shaking hands together

Op 27 september 2020 is de Implementatiewet ‘registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ in werking getreden. Deze wet vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn, op grond waarvan lidstaten van de Europese Unie een eigen UBO-register moeten voeren ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

In Nederland is het UBO-register onderdeel van het Handelsregister en wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Het UBO-register moet transparant maken wie uiteindelijk achter een Nederlandse organisatie zit, zodat criminelen zich niet meer kunnen verhullen achter juridische entiteiten en structuren en om ervoor te zorgen dat personen en organisaties daarnaast beter zijn geïnformeerd met wie zij daadwerkelijk zaken doen.

 

Wie is UBO?

De afkorting UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. UBO’s zijn natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. Om te bepalen of iemand als UBO kwalificeert, wordt gekeken naar een (in)direct belang van meer van 25% van de aandelen, een (in)direct eigendomsbelang van meer dan 25% of het hebben van meer dan 25% van de stemrechten/feitelijke zeggenschap in een bedrijf/organisatie. Indien geen UBO kan worden aangewezen, zal het hoger leidinggevend personeel, bijvoorbeeld het bestuur of de vennoten/maten, als pseudo-UBO moeten worden geregistreerd in het UBO-register.

 

Voor wie geldt de registratieplicht?

De registratieplicht om een UBO in het UBO-register in te schrijven geldt onder andere voor BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen met onderneming, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. De registratieplicht geldt bijvoorbeeld niet voor eenmanszaken, verenigingen van eigenaars en beursgenoteerde BV’s en NV’s.

 

Welke gegevens moeten worden opgenomen in het UBO-register?

Een deel van de gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, is in principe openbaar en inzichtelijk (tegen betaling) voor een ieder. De openbare gegevens zijn alleen doorzoekbaar op naam van de organisatie, niet op persoonsniveau.

Het gedeelte van de wet die ziet op de identificatie van de raadpleger van het UBO-register en het op verzoek van de UBO inzichtelijk maken hoe vaak zijn of haar gegevens zijn geraadpleegd door derden (niet de bevoegde autoriteiten), is nog niet in werking getreden. Het is de bedoeling dat ter bescherming van de privacy van de UBO, raadplegers van het UBO-register op een nader te bepalen tijdstip op een betrouwbare manier moeten kunnen worden geïdentificeerd.

 

Gegevens van de UBO die openbaar gemaakt worden in het UBO-register zijn:
  • voor- en achternaam;

  • geboortemaand en -jaar;

  • nationaliteit;

  • woonland;

  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO in één van de volgende bandbreedtes: >25% tot en met 50%, >50% tot en met 75% of >75% tot en met 100%.

 
Niet-openbare gegevens van de UBO die tevens in het UBO-register moeten worden opgenomen zijn:
  • BSN/(buitenlands) fiscaal identificatienummer;

  • geboortedag, geboorteplaats en -land;

  • woonadres;

  • afschrift van geldig identiteitsdocument;

  • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt, bijvoorbeeld aandeelhoudersregister, statuten, organogram, etc.

 

De gegevens die niet openbaar zijn, kunnen alleen worden ingezien door bevoegde autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, politie en het Openbaar Ministerie.

Als de gegevens van de UBO wijzigen, bijvoorbeeld indien sprake is van een nieuwe UBO of de aard en omvang van het economische belang wijzigt naar een andere bandbreedte, dan dient dit binnen 7 dagen nadat de wijziging van kracht is geworden te worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.

Na uitschrijving van een bedrijf of organisatie uit het Handelsregister blijven de gegevens van de UBO zoals opgenomen in het UBO-register tien jaar toegankelijk.

 

Wanneer moet de UBO uiterlijk worden ingeschreven?

De registratie van de UBO in het UBO-register moet voor reeds ingeschreven organisaties en bedrijven in het Handelsregister uiterlijk plaatsvinden op 27 maart 2022. Nieuwe bedrijven en organisaties moeten direct voldoen aan deze registratieplicht. Het niet voldoen aan de registratieplicht levert een economisch delict op.

 

Terugmeldplicht

De werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waardoor wij verplicht zijn om cliëntenonderzoek te doen alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Indien wij hierbij een verschil constateren ten opzichte van de verkregen informatie uit het cliëntenonderzoek en de informatie zoals opgenomen in het UBO-register, zijn wij in principe verplicht dit te melden bij de Kamer van Koophandel. Bij een terugmelding stelt de Kamer van Koophandel de organisatie hiervan op de hoogte. De organisatie kan de melding dan controleren en als de melding juist is, dan is de organisatie zelf verplicht om de gegevens te wijzigen in het UBO-register.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Social share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram